Fortsatt arbete med attraktiva stationsmiljöer

In AKTUELLT by louise

Stockholms Centralstation - Foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har vänt sig till det statliga fastighetsbolaget Jernhusen för att tillsammans utreda förutsättningarna för en bra stations- och stadsutveckling i samband med att den nya höghastighetsjärnvägen kommer på plats. Nu har arbetet gått in en ny fas. Sverigeförhandlingen och Jernhusen ska nu ta kontakt med kommunerna längs höghastighetsjärnvägen för samtal om hur vi tillsammans kan öka nyttan av järnvägen, snabba upp takten i stationsområdets utveckling, öka det ekonomiska värdet lokalt och skapa en resurseffektiv stadsmiljö kring stationerna.

Bakgrund

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla fram avtal om genomförande av en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg. Utöver att detta tillför ny järnvägskapacitet mellan de tre största städerna kortar det också restiderna mellan dessa tre storstäder och många mellanliggande städer.

Denna järnvägsutbyggnad innebär att vi får ett kraftigt ökat bostadsbyggande som kommer snabbare i tiden än utan en utbyggnad. Andra nyttor som kommer tack vare utbyggnaden är större arbetsmarknadsregioner, förbättrade villkor för näringslivet, mindre utsläpp, kortare restider, miljönyttor samt sociala nyttor.

Men dessa nyttors storlek eller när dessa kommer i tiden påverkas också av hur utvecklingen i regionerna, stationsorterna och vid stationerna sker – för att öka nyttan av höghastighetsjärnvägen krävs lokala och regionala åtgärder utöver byggandet av spår och station.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ytterligare kan öka nyttan av investeringen med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning. Sverigeförhandlingen ska också analysera åtgärder som ökar cyklisters tillgänglighet till stationer längs höghastighetsjärnvägen.

I vår delrapport två i januari 2016 gjordes bedömningen att samverkan kring utformning av stationer och dess närområde kan hjälpa till att öka nyttan av järnvägen och öka attraktionskraften kring stationen. Denna bedömning baseras på erfarenheter från andra länder i Europa men också från svenska studier. Exempel på sådana studier är:

  • Trafikverket Arbetsmaterial Version 1.0, ”Rapport Stationslokalisering och stadsutveckling” (2016-01-14).
  • Trivector Traffic AB, RAPPORT 2014:101 inom ramen för ”Den attraktiva regionen”, ”Stationsutveckling och stationslokalisering, Påverkan på resande och stadsutveckling”, http://www.trafikverket.se/.

Vad vill vi uppnå?

Sverigeförhandlingen vill bidra till att öka stationsmiljöernas attraktionskraft och även öka nyttan av järnvägen. Vi har gjort bedömningen att samverkan kring utformning av stationer och dess närområde kan hjälpa till att öka nyttan av de investeringar som görs, till exempel i form av ökad attraktionskraft hos järnvägen, stationen och täta resurseffektiva städer.

Sverigeförhandlingen har uppfattningen att staten såväl genom Sverigeförhandlingen som genom andra aktörer kan påverka samhällsutvecklingen positivt och bidra till att nyttor som kan kopplas till utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen uppstår snabbare och i ökad omfattning. Sverigeförhandlingens bedömning är att höghastighetsjärnvägen är ett system som ska hålla ihop och vara attraktivt i alla delar för att öka nyttan för resenärerna, för kommunerna och för fastighetsägarna vid stationerna. Sverigeförhandlingen har därför tagit kontakt med det statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen som är en professionell aktör på marknaden avseende stations- och stadsutveckling för ett samarbete. Avsikten är att

  • undersöka hur staten genom Jernhusen och Trafikverket skulle kunna ta ett ansvar för att öka attraktiviteten i och kring stationsområdet,
  • undersöka om det behövs nya finansieringsformer, t.ex. någon form av stationsavgift,
  • kunna erbjuda en generell överenskommelse kring varje stationsområde längs höghastighetsjärnvägen som ökar parternas nytta och
  • djupare undersöka ett business case där en specifik kommuns möjligheter att utveckla stationsområdet blir ett exempel att dra lärdomar från samt,
  • identifiera åtgärder som kan öka cyklisters tillgänglighet till stationerna längs höghastighetsjärnvägen.

Hur ska arbetet gå till?

Vi kommer initialt att träffa samtliga stationskommuner för förutsättningslösa diskussioner om hur vi tillsammans kan öka nyttan av järnvägen, snabba upp takten i stationsområdets utveckling, öka det ekonomiska värdet lokalt och skapa en resurseffektiv stadsmiljö kring stationerna. Därefter kommer samverkan och utredningsarbete att vidta.

I arbetet samverkar Sverigeförhandlingen med bland annat Jernhusen och Trafikverket. Vem som i framtiden kommer att samverka med kommunerna är inte avgjort med detta.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn