Delrapport 3, Sverigeförhandlingen. Foto: Gustaf Emanuelsson

Lägesrapport avseende förhandling om åtgärder i storstäder och järnväg i norra Sverige

In AKTUELLT by sandra

Delrapport 3, Sverigeförhandlingen. Foto: Gustaf Emanuelsson

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att senast den 1 juni 2016 lämna en delredovisning som inkluderar förslag till åtgärder i storstäderna inklusive finansieringsprinciper för dessa och avseende uppdraget om järnvägsinfrastruktur i Norra Sverige. Om finansieringen förutsätter lagändringar, ska författningsförslag lämnas.

– Eftersom förhandling om åtgärder i storstad just nu pågår, och arbetet med att pröva förutsättningarna för fortsatt järnvägsutbyggnad i norra Sverige likaså, är denna rapport en lägesrapportering. Det innebär att arbetet med båda dessa delar i Sverigeförhandlingens uppdrag kommer att fortsätta och slutligen rapporteras vid ett senare tillfälle, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen.

Tre storstadsregioner är utpekade i Sverigeförhandlingens direktiv som aktuella för förhandling om storstadsåtgärder, det är Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Malmö, Lund, Helsingborg i Skåne. Motivet för staten att förhandla om utbyggd kollektivtrafik i dessa städer är det stora och ökande behov av bostadsbyggande som finns här. Sverigeförhandlingen arbetar med värdeskapande förhandling som baseras på de nyttor som infrastrukturen medför. I den pågående förhandlingen fokuserar vi på de nyttor som är realiserbara för kommunerna. Mark som tillgängliggörs med infrastruktur och kan bebyggas med bostäder betingar ett realiserbart värde. Sverigeförhandlingens utgångspunkt är att statens medfinansiering baseras på det bostadsåtagande som kommunerna är beredda att avtala om. Restidsnyttor och andra nyttor är andra motiv för parternas finansiering. En förändrad trängselskatt i Stockholmsregionen beaktas också i Sverigeförhandlingens arbete, men inte i Göteborg eller Skåne.

I direktiven ges Sverigeförhandlingen i uppdrag att analysera och pröva olika finansieringslösningar för Östlig förbindelse. Östlig förbindelse är en trafiktunnel som binder samman södra och norra Stockholm. Vi kan efter utredning konstatera att vägen kan byggas utan intrång i Nationalstadsparken, vare sig i bygg- eller driftskedet.

Analyser visar att de trafikantnyttor som en sådan väg för med sig är till nytta för stora delar av Stockholmsregionen med avlastning på Essingeleden, i Södra länken och på broarna i Stockholms innerstad med sammataget omkring 10-15 procent.

Sverigeförhandlingen har inlett förhandlingar om medfinansiering med de kommuner som får stora nyttor. Brukaravgifter, som realiserar de nyttor som trafikanterna på Östlig förbindelse får, kan också utgöra en del av finansieringen.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår en fortsatt analys kring förutsättningarna för att stärka järnvägsförbindelserna mellan de nya stambanorna och norra Sverige. Vi ska även pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige, med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och landsting. En slutsats vi dragit är att de järnvägssträckor som bäst kan uppfylla uppdraget att stärka järnvägsförbindelserna mellan den nya höghastighetsjärnvägen och norra Sverige är åtgärder längs kusten mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Luleå. Vidare ser vi att vissa åtgärder för bättre robusthet i järnvägssystemet, till exempel åtgärder Västeraspby–Långsele och andra tvärbanor som förbinder kustjärnvägen med Norra stambanan, uppfyller detta.

Sverigeförhandlingen har haft samarbete och fått in underlag från såväl Trafikverket som Ostkustbanan 2015 AB och Norrbotniabanegruppen. Vi kan i det här skedet konstatera att det finns en betydande bostadsbyggnadspotential i norra Sverige och möjligheter till medfinansiering från bland annat kommuner. För näringslivets del bedömer vi att det finns möjlighet att införa finansierande banavgifter för de nybyggda järnvägarna, men att möjligheten att medfinansiera inför investeringen är mycket liten. Mot bakgrund av det arbete vi hittills gjort, ger vi regeringen rekommendationerna att fortsätt utveckla metoder för att bättre kvantifiera nyttorna för godstransporter på järnvägen och att överväga att ge Sverigeförhandlingen i uppdrag att förhandla om järnvägsutbyggnad i norra Sverige.

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att med koppling till uppdraget om åtgärder i storstäderna genomföra de uppgifter som ännu inte slutförts inom 2013 års Stockholmsförhandling (N 2013:01). I Stockholmsförhandlingens delrapport i december 2013 uppmärksammades behovet av att utveckla kunskapen om samband mellan åtgärder i transportsystemet och nyproduktion av bostäder. I denna delrapport från Sverigeförhandlingen redogör vi för hur kunskapsutvecklingen ser ut angående bostadsnytta i beslutsunderlag för infrastruktur, drar slutsatser och ger regeringen rekommendationer om att fortsätta denna angelägna metodutveckling, använda hittillsvarande erfarenheter i kommande åtgärdsplanering och fortsätta arbeta med medfinansieringsförhandling och avtal mellan offentliga parter för att bidra till ett ökat bostadsbyggande och ökad effektivitet i samhällsbyggandet.

Lägesrapport avseende förhandling om åtgärder i storstäder och järnväg i norra Sverige

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn