Makadamspår ger sänkta kostnader och är ännu bättre för klimatet

In AKTUELLT by asa


Om höghastighetsjärnvägens spår byggs på makadam i stället för betong kan både järnvägens investeringskostnader och dess klimatpåverkan reduceras kraftigt.

– Järnvägstrafik har i sig en mycket liten eller ingen klimatpåverkan. Men av den klimatpåverkan som sker under byggfasen står betongen för en stor andel. Genom att bygga höghastighetsjärnvägen på makadam i stället för betongspår skulle utsläppen under byggfasen kunna minska uppemot 40 procent, säger HG Wessberg.

Utsläppssiffrorna baserar sig på en jämförelse som Sverigeförhandlingen har gjort mellan CO2-ekvivalenter för Botniabanan (IVA och Sveriges Byggindustrier, ”Klimatpåverkan från byggprocessen”), som är byggd på makadam, och höghastighetsjärnvägen.

Förutom att klimatpåverkan under byggtiden minskar om höghastighetsjärnvägen byggs på makadam visar en rapport från KTH Järnvägsgruppen att det också kan reducera kostnaderna för höghastighetsjärnvägen med i storleksordningen 65 miljarder kronor. Även om makadamspår inte kommer att vara lämpligt längs hela sträckningen är det enligt Sverigeförhandlingen tydligt att investeringskostnaden kan påverkas kraftigt beroende på bland annat val av teknik.

Mot bakgrund av vikten av att reducera investeringskostnaderna för järnvägen, men utan att minska dess nyttor, har Sverigeförhandlingen bett Trafikverket att närmare redovisa vilka möjligheter som finns och vilka konsekvenserna blir. Några exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara:

  • Makadamspår i stället för betongspår
  • Lösningar som gör att behovet av bullerreducerande åtgärder minskar
  • Val av inklädning av tunnlar
  • Hantering av schaktmassor

Läs mer
Inslag i Ekot om makadamspåren
”Klimatpåverkan från byggprocessen”, IVA och Sveriges Byggindustrier (2014)
”Nya stambanor till lägre kostnader”, KTH Järnvägsgruppen (2016)
Sammanfattning av ”Nya stambanor till lägre kostnader”, KTH Järnvägsgruppen (2016)
Uppdrag till Trafikverket om kostnadsreducerande åtgärder

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn