OM OSS

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

VAD GÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN?

Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse samt utreda ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Uppdragen beskrivs i direktiven som finns att läsa här.

FÖRHANDLINGARNA

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och driver en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget.

I arbetet tar förhandlingspersonerna med sig sina erfarenheter från 2013 års Stockholmsförhandling där de enligt samma modell förhandlade fram 4 nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm. Liksom i Stockholmsförhandlingen är ett tätt samarbete med berörda parter för att ta fram ett gemensamt förhandlingsunderlag samt ett öppet arbetssätt viktiga grundpelare i Sverigeförhandlingen.

GEMENSAMMA UNDERLAG

Sverigeförhandlingens arbete inleddes sommaren 2014 med en insamlings- och faktafas som präglades av täta kontakter med en lång rad intressenter. Förhandlingspersonerna och kansliet har haft ett hundratal möten med kommuner och regioner längs banornas möjliga sträckningar och i storstäderna samt med representanter från näringslivet, intresseorganisationer och andra aktörer i Sverige och internationellt.

Syftet med denna fas har varit att ta fram ett gemensamt underlag för de kommande förhandlingarna. Det har varit förhandlingens ansvar att kartlägga behoven av underlag och att beställa de utredningar och rapporter som behövts inför förhandlingarna. Trafikverket har varit en viktig medaktör som tagit fram stora delar av det underlag och analyser som efterfrågats. Kommuner och regioner har under hösten 2015 skickat in nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Dessa anger vilket mervärde höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna medför lokalt och regionalt i form av bostäder, restider, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och sociala nyttor för respektive kommun och region.

I början av februari 2016 startade förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen och om åtgärder i våra tre storstadsregioner som kan förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet. Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017, men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så.

FASER OCH RAPPORTER

Under arbetets gång ska Sverigeförhandlingen skriva och överlämnat tre delrapporter till regeringen. Den första rapporten överlämnades till infrastrukturminister Anna Johansson i juni 2015 och innehöll ett författningsförslag som tydliggör hur markvärdesökning kan ligga till grund för kostnadsdelning i exploateringsavtal. Den andra delrapporten, som överlämnades i januari 2016, innehöll en analys av höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar för trafikering. Sista delrapporten överlämnades den 1 juni 2016 och är en lägesrapportering om förhandlingen i storstad som pågår just nu och arbetet med att pröva förutsättningarna för fortsatt järnvägsutbyggnad i norra Sverige. Utöver delrapporterna överlämnade Sverigeförhandlingen en lägesredovisning till regeringen den 5 juli 2016 som beskrev arbetet kring höghastighetsjärnvägen.

Senast den sista december 2017 ska förhandlarna presentera en slutrapport för regeringen. Den ska dels inkludera ett förslag till en strategi för en utbyggnad av de nya höghastighetsjärnvägarna, dels ingångna överenskommelser med berörda kommuner med flera om åtgärder kopplade till nya höghastighetsjärnvägar samt åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna. Överenskommelserna ska ha ingåtts med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn