Sverigeförhandlingen inleder regiondialog

In AKTUELLT by louise

Sverigeförhandlingen

För att få ut mesta möjliga effekt av statens investering i höghastighetsjärnväg, sprida dess nyttor och bidra till så stor regional utveckling som möjligt initierar Sverigeförhandlingen nu en regiondialog. I denna dialog kommer vi att träffa och samtala med företrädare för näringsliv, utbildning, kultur med mera tillsammans med företrädare för regionala organisationer.

– Vårt syfte med dialogen är att få kännedom om hur nyttan med höghastighetsjärnvägen kommer att tas tillvara, utvecklas och spridas. Lika viktigt är att förstärka och medverka till fler initiativ. I samtalen kommer vi i första hand uppmärksamma regional utveckling i de regioner som ligger längs med den nya järnvägen – mellan ändpunkterna, säger Catharina Håkansson Boman.

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att ingå överenskommelser om finansiering av infrastruktur och bostadsåtagande med mera. Det övergripande syftet med dessa investeringar är att bidra till Sveriges utveckling på lång sikt. Satsningarna på infrastruktur och ett ökat bostadsbyggande bör planeras och genomföras på ett sätt som ger täta och resurseffektiva städer som bidrar till att stärka de lokala och regionala arbetsmarknaderna i respektive län.

Regionala aktörer har flera viktiga roller i det arbetet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten förser regionen med adekvat kollektivtrafik och investeringar i statlig, regional och lokal kollektivtrafik som beslutas i länstransportplanerna. Det regionala tillväxtarbetet med sin regionala utvecklingsstrategi innebär samordning och kraftsamling av insatser och resurser för bland annat innovation, företagande, näringslivsutveckling, kommersiell och offentlig service, kompetensförsörjning och internationellt samarbete.

Under vintern och våren 2017 har Sverigeförhandlingen ambitionen att träffa företrädare för berörda sektorer i flera mindre forum. Därefter, under försommaren, anordnas ett större öppet seminarium för slutsatser och erfarenhetsutbyte.

 

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn