Stockholms Centralstation - Foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Sociala nyttor – ett viktigt perspektiv

In AKTUELLT by louise

Sociala nyttor - rapport

Ett förhandlingsunderlag ska belysa vilka nyttor som uppstår vid en investering, och vem som får nyttorna. Den självklara nyttan av en höghastighetsjärnväg är snabbare resor, men det finns även andra nyttor med järnvägen. En av dessa är den sociala nyttan. Sverigeförhandlingen har bett berörda kommuner och regioner beskriva vilken social nytta de bedömer att en höghastighetsjärnväg kan medföra. I storstäderna har frågan även rört den kollektivtrafik som kan bli aktuell för förhandling.

Doktoranden Karin Winter har under hösten gått igenom alla analyser av sociala nyttor och sammanställt sin analys i en rapport. Rapporten syftar till att ge en beskrivning av hur berörda aktörer tolkat uppdraget, vilka metoder man använt och vad man valt att beskriva som sociala nyttor. Syftet har därtill varit att bedöma i vilken utsträckning som de sociala nyttor som redovisas, kan sägas ha stöd i vetenskaplig forskning samt i vilka avseenden man eventuellt kan bygga vidare och utveckla den metodik som Sverigeförhandlingen har initierat.

Resultatet av analysen visar att de sociala konsekvenser som beskrivs i materialet behandlar i första hand effekter av förbättrad tillgänglighet som ökade möjligheter till jobb och skola. I andra hand diskuteras bland annat effekter i relation till möten, stadsbyggnad, nya kopplingar, jämlikhet liksom psykologiska effekter. En närmare granskning visar dock att många antaganden saknar tydlig vetenskaplig grund.

Winter pekar också på ett antal svårigheter i förutsättningarna. Sociala frågeställningar hänger ihop med de övriga nyttor Sverigeförhandlingen har efterfrågat. Exempelvis kan satsningen på höghastighetsjärnväg antas få en omstrukturerande effekt av delar av svenskt näringsliv och en omfördelning av befolkningsunderlaget mellan olika regioner. Sådana frågor om bostäder och arbetsmarknad är viktiga ur ett socialt perspektiv och bör därför snarare föras samman i sociala analyser än avskiljas.

En annan svårighet som också flera kommuner har påtalat, är begreppet social nytta. Begreppet har uppfattats som svårtolkat. Från Sverigeförhandlingens sida har vi efterfrågat nyttor i meningen ekonomiska värden av sociala konsekvenser till följd av infrastruktursatsningarna, medan kommuner och regioner i huvudsak har fokuserat på sociala konsekvenser i sitt underlag.

Sammantaget visar genomgången av de sociala nyttorna på stora behov av att utveckla tänkande och metodik för att bättre förstå och fånga samspelet mellan transportsatsningar och sociala perspektiv på samhällsutvecklingen. Sverigeförhandlingen har därmed inkluderat ett viktigt perspektiv som i allmänhet får liten uppmärksamhet i diskussioner om transportinvesteringar.

Läs rapporten Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn