CYKELÅTGÄRDER

Cykelåtgärder

CYKELÅTGÄRDER I SAMBAND MED HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN

I anslutning till förhandlingen om höghastighetsjärnväg (dir 2014:106) har vi i uppdrag att analysera möjligheter att utnyttja järnvägens bygg- och servicevägar som cykelbanor. Vi ska även analysera vilka åtgärder som kan genomföras för att öka tillgängligheten för cyklister i anslutning till de stationer som etableras längs de nya stambanorna (dir 2014:113).

Bygg- och servicevägar byggs där det inte finns ordinarie vägar. Samutnyttjande av byggvägar kan innebära att tillfälliga vägar, som anläggs för att komma fram med byggfordon för att kunna bygga järnvägen, inte helt återställs utan istället omvandlas till cykelvägar. Det vill säga först utnyttjas vägen av byggfordon och sedan av cyklister. Samutnyttjande av servicevägar däremot handlar om möjligheten att järnvägens servicefordon och cyklister vid behov kan nyttja en serviceväg samtidigt men för olika syften. Om detta ska ske måste det säkerställas att servicevägens funktion upprätthålls och att järnvägens säkerhet bibehålls. Inte sällan anläggs servicevägar från allmän väg vinkelrätt in mot järnvägen och fram till ett teknikhus, vilket väcker utredningsfrågor om anslutning till övrigt cykelvägnät och målpunkter. Utöver juridiska och planeringsaspekter kommer även ekonomiska frågor om anläggning och förvaltning att undersökas.

Höghastighetsjärnvägen är för närvarande i planeringsfasen, och det är först i byggfasen som behovet och lokaliseringen av såväl bygg- som servicevägar undersöks. Den analys Sverigeförhandlingen gör nu, med stöd av Trafikverket, inriktas därför på mer generella möjligheter att utnyttja bygg- och servicevägar även som cykelbanor.

CYKELÅTGÄRDER I SAMBAND MED STORSTADSÅTGÄRDER

I samband med förhandling om åtgärder i storstad har Sverigeförhandlingen regeringens uppdrag att ingå överenskommelser med berörda aktörer i Stockholmsregionen, Göteborgsregionen samt Malmö, Lund och Helsingborg i västra Skåne. Överenskommelserna gäller sådana åtgärder som ökar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i dessa län (dir 2014:106). I tilläggsdirektivet (dir 2014:113) anges att i anslutning till dessa överenskommelser kan även åtgärder som kostnadseffektivt förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ingå. En förutsättning är att cykelåtgärden samtidigt knyter an till, och ökar nyttan av, andra storstadsåtgärder.

Under hösten 2015 skickade kommuner och regioner in förhandlingsunderlag i form av nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Underlaget omfattar bland annat beskrivningar av cykelåtgärden, kostnadsberäkningar och även beräkningar med GC-kalk*. Underlaget innehåller också de kommunala nyttorna och uppgifter om hur cykelåtgärden knyter an till aktuell kollektivtrafikåtgärd.

Förhandlingarna inleddes 8 februari 2016. De överenskommelser som är gjorda går att finna på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser.

*Ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- och cykelåtgärder