Foto: Johan Mård, Folio Images

Utbyggnadsstrategi och åtgärder närmast storstäderna

In AKTUELLT by louise

Foto: Johan Mård, Folio Images

Den tredje november gav Sverigeförhandlingen två nya uppdrag till Trafikverket. Det ena uppdraget handlar om att utreda eventuella behov av kompletterande åtgärder närmast de tre största städerna när höghastighetsjärnvägen har tagits i bruk. Det andra uppdraget gäller underlag till den utbyggnadsstrategi som Sverigeförhandlingen ska ta fram.

Närmast storstäderna

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att innebära att den totala kapaciteten i järnvägssystemet ökar. När fler människor väljer att resa med tåg blir det extra viktigt att även den lokala och regionala trafiken i våra storstäder fungerar väl. Av den anledningen har Sverigeförhandlingen nu bett Trafikverket utreda om kapaciteten närmast Stockholm, Göteborg och Malmö behöver förbättras parallellt med att den nya järnvägen kommer på plats, och i så fall hur detta kan ske.

För att förbättra kunskapen om vilken trafik som kan antas vid tiden för höghastighetsjärnvägens öppnande och vilka åtgärder som eventuellt kan behövas har Sverigeförhandlingen bett Trafikverket utreda just detta avseende sträckorna: -Järna-Stockholm C-Arlanda-Uppsala, -Borås-Göteborg C och -Lund-Malmö C-Öresundsbron. Eftersom det inte är möjligt att veta exakt hur trafiken kommer att se ut i framtiden ska utredningen använda sig av alternativa scenarier. Trafikverket ska rapportera uppdraget senast den 15 april 2017.

Utbyggnadsstrategi

I Sverigeförhandlingens uppdrag (kommittédirektiv 2014:106 samt tilläggsdirektiv 2014:113) ingår att vi ska ta fram förslag till en utbyggnadsstrategi. En del i detta arbete presenterades i vår andra delrapport som överlämnades till regeringen i januari 2016 och utvecklades i den lägesrapport som överlämnades i början av juli där vi lämnade följande rekommendationer:

  • För att få till stånd trafik med höghastighetståg ska en hel sträcka mellan ändpunkterna prioriteras.
  • Järnvägen ska byggas med en teknik som gör det möjligt för tågen att trafikera också övrigt järnvägsnät.
  • Antalet stationer ska begränsas, vilket resulterade i de bud vi kommunicerade i februari.
  • Antalet kopplingspunkter ska minimeras.
  • Järnvägen ska byggas för höghastighetståg och snabba storregionala tåg.
  • Sträckan Järna-Jönköping ska byggas tidigt.

Nu går vi vidare med arbetet att utveckla en strategi för utbyggnad genom att ta fram förslag till etapputbyggnader. För att kunna ta fram sådana förslag behöver vi underlag avseende till exempel etapper som kan vara relevanta för trafik, investeringskostnader, samhällsekonomiska nyttor, påverkan på internationell tillgänglighet med mera och det är detta som uppraget till Trafikverket handlar om.

Trafikverket ska rapportera uppdraget senast den 1 maj 2017.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn