Kommer man att kunna cykla längs höghastighetsjärnvägen?

In AKTUELLT by asa

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att analysera vissa frågor som främjar cykling, däribland möjligheterna att utnyttja höghastighetsjärnvägens service- och byggvägar som cykelbanor. Denna fråga aktualiserar flera följdfrågor – dels vägarnas standard och efterfrågan på att cykla intill höghastighetsjärnvägen, dels ekonomiska och juridiska ansvarsfrågor. Trafikverket har därför på vårt uppdrag tagit fram två utredningar för att klarlägga detta.

I den ena utredningen redovisas internationella erfarenheter från att anlägga cykelvägar invid höghastighetsjärnvägar. Rapportens internationella exempel visar att det är möjligt att använda service- och byggvägarna utmed dem för cykeltrafik. Genom tätbebyggda områden är dessa vägar inte sällan av god kvalitet, med raka sträckor, få korsningar och god tillgänglighet till tågstationer. I Sverige kommer höghastighetsjärnvägen bitvis att gå genom glesbebyggda områden. Där kan det dock främst vara rekreativ långavståndscykling som efterfrågas, vilket inte kräver samma standard.

Den andra utredningen är ett PM om allmänna cykelvägar. Den visar tydligt att juridiken behöver förändras och tydliggöras om servicevägar som tillhör Trafikverket ska kunna användas som cykelvägar. Grunden i gällande rätt är att Trafikverkets uppdrag är infrastruktur för så kallad allmän samfärdsel, och i detta begrepp ingår i dagsläget inte cykling. För att Trafikverket ska kunna anlägga en serviceväg där cykeltrafik tillåts behöver därför begreppet allmän samfärdsel få en bredare betydelse. I Trafikverkets PM föreslås att det kan ske antingen genom tillägg i Väglagen eller genom att det kommer till uttryck i exempelvis en infrastrukturproposition. Båda alternativen skulle kräva vidare utredning.

När det gäller byggvägar kan situationen dock vara en annan. Det visar ett aktuellt exempel från Järfälla kommun, där kommunal mark använts som byggväg av Trafikverket under arbete på Mälarbanan. Där har Trafikverket och kommunen kommit överens om att Trafikverket inte återställer vägen efter färdigt bygge utan låter den ligga kvar för kommunen att använda till cykeltrafik. Sådana lösningar kan göras under nu gällande rätt.

Som vi tidigare konstaterat är behovet av service- och byggvägar för höghastighetsjärnvägen något som definieras sent i planeringsprocessen. Behovet av sådana vägar styrs bland annat av tillgången på allmänna vägar, och inte sällan går servicevägar vinkelrätt in mot höghastighetsjärnvägen och fram till ett teknikhus. Det innebär att även om det kan bli praktiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att cykla på dessa vägar är det inte säkert att det finns någon efterfrågan.

Analysarbetet kommer nu att fortsätta och slutligen presenteras i vår slutrapport i december 2017.

Ladda ner Trafikverkets rapporter här:
Cykelvägar längs med höghastighetsjärnvägar – En utredning av internationella erfarenheter och möjligheter
Utredning om allmänna cykelvägar

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn