Vad händer i storstadsförhandlingarna?

In AKTUELLT by sandra

Webbilder-Foto-Sandra-Backlund-Sverigeforhandlingen-8578 2

Sverigeförhandlingens storstadsförhandlingar är nu avslutade och överenskommelser har träffats med Stockholmsregionen, Göteborg, Malmö, Lund samt Helsingborg om mycket omfattande satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder.

Mer information om dessa finns på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser. Förhandlingarna om Östlig förbindelse avbröts  i september 2017.

Nedan finns svaren på de vanligaste frågor vi fått om våra storstadsförhandlingar. Informationen publicerades medan förhandlingarna pågick, och uppdateras inte längre.

1.Vad handlar storstadsförhandlingarna om?

Svar: Den 8 februari 2016 inleddes förhandlingarna om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Förhandlingen handlar också om den sista länken i ringen runt Stockholm den så kallade Östlig förbindelse. Vidare ingår cykelåtgärder som förbättrar tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och som ökar nyttan av den eller de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om.

När det gäller höghastighetsjärnvägen och Östlig förbindelse är staten huvudfinansiär men vid förhandlingen om kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder i storstäderna gäller det omvända. Här är staten medfinansiär och kommunerna respektive regionerna/Stockholms läns landsting står för huvudkostnaden.

2. Vad är det för typ av investeringar som finns med i förhandlingen?

Svar: Det är kapacitetsstarka kollektivtrafikobjekt (tunnelbana, spårväg eller annan strukturbildande kollektivtrafik i stadsmiljö) och cykel som ingår i förhandlingen. Under förhandlingens gång diskuteras vilka investeringar som ger mest nytta för pengarna, med bostadsbyggande som prioriterad nytta. Under www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser kan du läsa om de överenskommelser som gjorts hittills.

3. Vilka är de förhandlande parterna?

Svar: Kommuner och regioner som berörs av de åtgärder förhandlingen handlar om.

4. Förhandlingarna inleds med ett antal objekt – innebär det att det är kört för övriga objekt?

Svar: Vi valde att inleda förhandlingarna med de objekt som gav mest bostadsnytta relaterat till investeringskostnaden utifrån det underlag som parterna lämnade in under hösten 2015. Under förhandlingen har ny kunskap tillförts processen vilket påverkar vilka objekt som är aktuella.

5. Vem är huvudman för dessa utbyggnader?

Svar: Det beror på åtgärden. För kollektivtrafikåtgärder är det kommun/region som är huvudman och har huvudansvaret för finansieringen. För cykelåtgärder är det kommunerna som har huvudman och för Östlig förbindelse är det staten som är huvudansvarig.

6. När vet man helt säkert vilka objekt som det avtalas om?

Svar: När förhandlingarna är klara, det vill säga som senast under 2017.

7. Vad är det parterna avtalar om?

Svar: Den kollektivtrafikåtgärd man är överens om att satsa på, bostadsåtagande, finansiering och medfinansiering, eventuell förskottering samt cykelåtgärder.

8. Är det den kommun som erbjuder mest medfinansiering som får sitt objekt med?

Svar: Nej, det är bostadsvolym, investeringskostnad och nyttor som avgör.

9. Kan man påverka objektets utformning?

Svar: Ja, det kan ske under förhandlingen.

10. Är det bestämt vilken omfattning åtgärder i storstad ska ha?

Svar: Nej, det är en förhandlingsfråga kopplat till bostäder, investeringsbelopp och finansiering med mera.

11. Hur går förhandlingarna?

Svar: Förhandlingsklimatet är bra och konstruktivt och målsättningen är att det endast ska gå nöjda parter från förhandlingsbordet. Under våren 2017 har överenskommelser med Lund/Helsingborg/Region Skåne och Stockholmsregionen presenterats. Vartefter överenskommelser sker meddelar vi det på vår webb, i nyhetsbrev, via Twitter och eventuella presskonferenser.

12. Vad händer efter överenskommelserna/handslagen?

Svar: När parterna är överens och tar i hand vidtar arbetet med att skriva avtal som ska godkännas av respektive parts beslutande organ (t.ex. kommunfullmäktige och regering). I den processen riggas även uppföljningen av de åtaganden som avtalen rymmer t.ex. tillsättandet av styrelser som ansvarar för uppföljningen.

13. När skrivs avtalen på? Alla på en gång eller ett efter ett?

Svar: Ambitionen är att bedriva hela förhandlingen skyndsamt men snabba förhandlingsresultat kan leda till tidiga avtal.

14. När är förhandlingarna klara?

Svar: Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017 men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så. Vi informerar om varje ny överenskommelse bland annat på vår webb. Här www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser finns alla hittills gjorda överenskommelser samlade.

15. Vad händer när förhandlingarna är klara?

Svar: Riksdag och regering samt kommuner och regioner ska fatta beslut om godkännande av avtalen och kommun/huvudman fortsätter den fysiska planeringen.

16. Vad skiljer denna förhandling från förhandlingen om höghastighetsjärnvägen?

Svar: Egentligen skiljer det sig inte så mycket, båda utgår från värdeskapande förhandlingar som baseras på nyttor. När det gäller höghastighetsjärnvägen och Östlig förbindelse är staten huvudfinansiär. När det gäller förhandlingen om kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder i storstäderna gäller det omvända. Här är staten medfinansiär och kommunerna respektive Stockholms läns landsting står för huvudkostnaden.

17. Når ni bostadsmålet på 100 000 nya bostäder?

Svar: Ja, med råge. Redan nu är bostadssatsningar i den storleksordningen klara när det gäller höghastighetsjärnvägen, och till det kommer storstadsöverenskommelserna. Bara i Stockholm kom vi överens om att det ska byggas över 100 000 bostäder kopplade till de kollektivtrafiksatsningar som görs där.

18. Vad är Östlig förbindelse?

Svar: Östlig förbindelse är en trafiktunnel under Saltsjön som binder samman söder och norr och sluter dagens hästskoliknande trafiknät till en cirkel runt Stockholm. Läs mer om Östlig förbindelse här.

19. Varför är Östlig förbindelse med i förhandlingen?

Svar: Regeringen är intresserad av att pröva alternativ finansiering av Östlig förbindelse. I Stockholmsförhandlingen fanns uppdraget att undersöka om Östlig förbindelse och tunnelbaneutbyggnaden till Nacka kunde samförläggas. Det bedömde utredningen som olämpligt. Sverigeförhandlingen fick därefter överta uppdraget och kommer pröva alternativa finansieringsformer för ett genomförande.

20. Är inte staten huvudman och borde bekosta Östlig förbindelse?

Svar: Generellt är statlig infrastruktur anslagsfinansierad. Sverigeförhandlingens uppdrag är att se över olika finansieringslösningar bland annat baserat på de nyttor som infrastrukturen ger. Detta arbetssätt tillämpas oavsett vilken organisation som i grunden ansvarar för investeringen.

21. Östlig förbindelse finns med i nationell plan för transportsystemet, varför är den med i storstadsförhandlingen?

Svar: År 2014 avsatte regeringen 2 miljarder kronor i nationell plan för transportsystemet för utredningsarbete och projektering för Östlig förbindelse. Vid planering av ny infrastruktur som påverkar på systemnivå och finns i komplexa trafikmiljöer behöver åtgärden utredas samlat med andra infrastrukturinvesteringar. Eventuella samverkans- och avlastningseffekter samt konsekvenser behöver bedömas samlat.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn