Järnvägssystemet Järna-Stockholm

In AKTUELLT by sandra

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_001

Sverigeförhandlingen gav tidigare i år Trafikverket i uppdrag att översiktligt utreda ett eventuellt behov av utökad kapacitet på sträckan Järna-Stockholm i ett scenario med utbyggda höghastighetsjärnvägar Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I uppdraget ingick också att studera behov av infrastrukturåtgärder dels på sträckan Järna-Stockholm och dels för att möjliggöra uppehåll vid en eventuell regionaltågsstation i Älvsjö. Den 16 november fick vi Trafikverkets rapport.

Rapporten visar bland annat följande, utifrån antagen trafikvolym och med höghastighetsjärnvägarna tagna i bruk både Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö:

·         Kapacitetsutnyttjandet på flera sträckor mellan Stockholm och Linköping blir mycket högt – upp till 95 %.

·         Regionaltågen kommer behöva köra åt sidan för att förbigås av höghastighetstågen, vilket förlänger körtiden för regionaltågen.

·         Hård styrning av tidtabellerna behövs, med viss konvojkörning, d.v.s. ett antal höghastighetståg direkt efter varandra, och sedan ett antal regionaltåg direkt efter varandra.

·         Ytterligare två spår behövs mellan Järna ochFlemingsberg, för att klara trafiken utan de problem som beskrivs ovan.

·         Med en regionaltågsstation i Älvsjö behövs ytterligare två spår även mellan Flemingsberg och Älvsjö, förutom ovanstående två spår Järna-Flemingsberg, samt ett bredare spårområde i Älvsjö.

·         Kapaciteten på Stockholm C bedöms räcka, men viss anpassning till höghastighetståg behövs.

·         Stationerna i Flemingsberg och Södertälje Syd bedöms ha tillräcklig kapacitet för de regionaltåg som antas trafikera höghastighetsjärnvägen.

·         På längre sikt kan ytterligare spårkapacitet in mot centrala Stockholm behövas, men det påverkas av trafikutvecklingen också på andra järnvägar.

Sverigeförhandlingen kommer nu studera rapporten och analysera vilka konsekvenser resultatet kan få för det fortsatta arbetet. Men en snabb slutsats är att behovet av ytterligare två spår Järna-Flemingsberg minskar om trafikvolymen blir mindre än den antagna, och/eller om antalet stationer på sträckan är färre.

Länk till rapporten: Järnvägssystemet Järna–Stockholm – Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning, Underlag till Sverigeförhandlingen

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn