Vad händer i storstadsförhandlingarna?

In AKTUELLT by sandra

Webbilder-Foto-Sandra-Backlund-Sverigeforhandlingen-8578 2

Nedan finns svaren på de vanligaste frågor vi får om våra förhandlingar med storstäderna; Stockholm, Göteborg och Malmö.


1.Vad handlar storstadsförhandlingarna om?

Svar: Den 8 februari 2016 inleddes förhandlingarna om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Förhandlingen handlar också om den sista länken i ringen runt Stockholm den så kallade Östlig förbindelse. Vidare ingår cykelåtgärder som förbättrar tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och som ökar nyttan av den eller de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om.

När det gäller höghastighetsjärnvägen och Östlig förbindelse är staten huvudfinansiär men vid förhandlingen om kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder i storstäderna gäller det omvända. Här är staten medfinansiär och kommunerna respektive regionerna/Stockholms läns landsting står för huvudkostnaden.

Med storstäderna förhandlas om ett paket där både kollektivtrafikåtgärder och höghastighetsjärnväg ingår. I Stockholm ingår Östlig förbindelse i paketet.

2. Vad är det för typ av investeringar som finns med i förhandlingen?

Svar: Det är kollektivtrafikobjekt (tunnelbana, spårväg, moderna busslinjer) och cykel som ingår i förhandlingen. Under förhandlingens gång diskuteras vilka investeringar som ger mest nytta för pengarna. Under www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser kan du läsa om de överenskommelser som gjorts hittills. Förhandlingarna är ännu inte avslutade.

3. Vilka är de förhandlande parterna?

Svar: Kommuner och regioner som berörs av de åtgärder förhandlingen handlar om.

4. Förhandlingarna inleds med ett antal objekt – innebär det att det är kört för övriga objekt?

Svar: Vi har valt att inleda förhandlingarna med de objekt som ger mest bostadsnytta relaterat till investeringskostnaden utifrån det underlag som parterna lämnade in under hösten 2015. Ändras förutsättningarna kan andra objekt bli aktuella under förhandlingen.

5. Vem är huvudman för dessa utbyggnader?

Svar: Det beror på åtgärden. För kollektivtrafikåtgärder är det kommun/region som är huvudman och har huvudansvaret för finansieringen. För cykelåtgärder är det kommunerna som har huvudman och för Östlig förbindelse är det staten som är huvudansvarig.

6. När vet man helt säkert vilka objekt som det avtalas om?

Svar: När förhandlingarna är klara.

7. Vad är det parterna avtalar om?

Svar: Den kollektivtrafikåtgärd man är överens om att satsa på, bostadsåtagande, finansiering och medfinansiering, förskottering samt cykelåtgärder.

8. Är det den kommun som erbjuder mest medfinansiering som får sitt objekt med?

Svar: Nej, det är bostadsvolym, investeringskostnad och nyttor som avgör.

9. Kan man påverka objektets utformning?

Svar: Ja, det kan ske under förhandlingen.

10. Är det bestämt vilken omfattning åtgärder i storstad ska ha?

Svar: Nej, det är en förhandlingsfråga kopplat till bostäder, investeringsbelopp och finansiering med mera.

11. Hur går förhandlingarna?

Svar: Vartefter vi kommer överens med kommunerna meddelar vi det på vår webb, nyhetsbrev, Twitter och eventuellt presskonferenser. Innan vi kommer överens har parterna ibland olika uppfattningar och ibland saknas underlag. Detta diskuterar och hanterar parterna gemensamt. Förhandlingsklimatet är bra och konstruktivt och målsättningen är att det endast ska gå nöjda parter från förhandlingsbordet.

12. Vad händer efter överenskommelserna/handslagen?

Svar: När parterna är överens och tar i hand vidtar arbetet med att skriva avtal som ska godkännas av respektive parts beslutande organ (t.ex. kommunfullmäktige och regering). I den processen riggas även uppföljningen av de åtaganden som avtalen rymmer t.ex. tillsättandet av styrelser som ansvarar för uppföljningen.

13. När skrivs avtalen på? Alla på en gång eller ett efter ett?

Svar: Ambitionen är att bedriva hela förhandlingen skyndsamt men snabba förhandlingsresultat kan leda till tidiga avtal.

14. När är förhandlingarna klara?

Svar: Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017 men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så. Vi kommunicerar information om varje ny överenskommelse på vår webb. Här www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser finns alla hittills gjorda överenskommelser samlade.

15. Vad händer när förhandlingarna är klara?

Svar: Riksdag och regering samt kommuner och regioner ska fatta beslut om godkännande av avtalen och kommun/huvudman fortsätter den fysiska planeringen.

16. Vad skiljer denna förhandling från förhandlingen om höghastighetsjärnvägen?

Svar: Egentligen skiljer det sig inte så mycket, båda utgår från värdeskapande förhandlingar som baseras på nyttor. När det gäller höghastighetsjärnvägen och Östlig förbindelse är staten huvudfinansiär. När det gäller förhandlingen om kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder i storstäderna gäller det omvända. Här är staten medfinansiär och kommunerna respektive regionerna/Stockholms läns landsting står för huvudkostnaden.

17. Når ni bostadsmålet på 100 000 nya bostäder?

Svar: Ja, redan nu kan vi presentera överenskommelser om bostadssatsningar i den storleken när det gäller höghastighetsjärnvägen.

18. Vad är Östlig förbindelse?

Svar: Östlig förbindelse är en trafiktunnel under Saltsjön som binder samman söder och norr och sluter dagens hästskoliknande trafiknät till en cirkel runt Stockholm. Läs mer om Östlig förbindelse här.

19. Varför är Östlig förbindelse med i förhandlingen?

Svar: Sverigeförhandlingen har i uppdrag av regeringen att analysera och pröva olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse.

20. Är inte staten huvudman och borde bekosta Östlig förbindelse?

Svar: I normalfallet brukar statliga investeringar anslagsfinansieras. I detta fall har regeringen gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att brett analysera och pröva olika finansieringslösningar för ett genomförande av en östlig förbindelse.

21. Östlig förbindelse finns med i nationell plan för transportsystemet, varför är den med i storstadsförhandlingen?

Svar: År 2014 avsatte regeringen 2 miljarder kronor i nationell plan för transportsystemet för utredningsarbete och projektering för Östlig förbindelse. Regeringen har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att analysera och pröva olika finansieringslösningar för ett genomförande av en östlig förbindelse.