Folio Images, foto: Anna Nildén

De regionalekonomiska analyserna tillgängliga sedan 1 juni

In AKTUELLT by sandra

Artikeln uppdaterad 15-07-01

Folio Images, foto: Anna Nildén

De regionalekonomiska analyserna som Trafikverket tagit fram med hjälp av Högskolan i Jönköping och WSP finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats sedan den 1 juni. Dessa har nu kompletterats med en första preliminär samlad effektbedömning (SEB).

Vad visar analyserna?

Analyserna visar vilka potentialer som kan uppstå på regional och lokal nivå fram till 2030 som en effekt av den nya höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. För sträckan Jönköping-Malmö har körningar gjorts på tre alternativa sträckor.

Som Trafikverket påpekat är dessa beräkningar gjorda utifrån vissa antaganden samt de statistiska data man fått från bland annat SCB. Beräkningen är en teoretisk modellbaserad framräkning av hur effekterna av den nya järnvägen kan bli på kommunal och regional nivå.

Men det finns ingen automatik i att det blir så. Det är prognosticerade potentialer/möjligheter som redovisas av Trafikverket. Hur det verkligen blir beror på hur kommuner och regioner väljer att agera och vilka mål och ambitioner som finns och som genomförs.

Vad ska kommunerna göra nu?

Nu är det mycket viktigt att kommuner och regioner gör en egen bedömning av höghastighetsjärnvägens nyttor. Detta ska göras dels beträffande vilka ambitioner som finns i jämförelse med Trafikverkets beräkningar och dels vilka ambitioner/mål som finns fram till 2035 som är det mål-år Sverigeförhandlingen arbetar med.

Vi har valt 2035 som mål-år eftersom det är vid denna tidpunkt som det bedömts att den nya höghastighetsjärnvägen är utbyggd i sin helhet och fått trafik.

Den nyttoberäkning som kommunerna/regionerna tar fram, tillsammans med kartor, kalkyler, beskrivning av satsningar, antaganden, intresseanalyser med mera har ett flertal syften:

  • Dels är det underlag för att visa kommunens/regionens förslag till åtaganden som ska återfinnas i kommande avtal.
  • Dels är det ett underlag för kommunens/regionens arbete med att påverka samhällsutvecklingen och att visa inom vilka av de redovisade områden som man kommer att agera/vidta åtgärder.
  • Dels är det ett underlag för kommande förhandlingar om medfinansiering samt beräkningar om värdeåterföring.
  • Dels är det ett underlag som visar den nationella-, regionala- och lokala nyttan av en stor infrastruktursatsning.
  • Dels är det en metod av beskrivningar och framtagande av underlag som inte tillämpats fullt ut tidigare.

Det underlag som kommunerna/regionerna överlämnar till Sverigeförhandlingen ska innehålla både den sammanfattande sidan som finns med i den PM om nyttoberäkningar som finns på vår webbplats och det underlag som kommuner/regioner baserar sin sammanställning på och som gör att det går att bedöma om sammanställningen är genomarbetad/genomtänkt.

Samlade effektbedömningar

Av den preliminära samlade effektbedömningen framgår kostnader, nettonuvärdeskvot och vissa effekter. Denna preliminära samlade effektbedömning kommer under hösten 2015 utvecklas och såväl kostnader som effekter kommer att bearbetas ytterligare vartefter förändringar kommer att ske.

Vad händer i höst?

Med den nya tidplanen, det vill säga att nyttoberäkningarna ska redovisas senast den 1 oktober 2015, finns tillfälle under början av hösten att ha kontakt med såväl Trafikverkets ansvariga för beräkningarna och Sverigeförhandlingen när det gäller metod/arbetssätt och redovisningsinnehåll.

Under oktober-november kommer vi att kvalitetssäkra underlaget tillsammans med berörda kommuner/regioner och Trafikverket. Vi kommer också att ta fram ett sammanhållet förhandlingsunderlag och tidplan för det kommande förhandlingsarbetet som vi bedömer ska starta under första kvartalet 2016.

Förhandlingarna startar

Senare i höst återkommer vi med mer detaljerade tidsangivelser samt information om hur förhandlingarna kommer att genomföras.

Redan nu kan vi informera om att vi troligen i början av februari år 2016 kommer att bjuda in till en konferens i Stockholm där våra förhandlare kommer att redovisa hur och på vilket sätt förhandlingarna planeras att läggas upp och genomföras.

Som vi påpekat vid många tillfällen bygger vårt gemensamma arbete på transparens/öppenhet samt att vårt uppdrag från tjänstemannasidan är att ta fram ett så bra underlag som det går för att förhandlingarna ska bli framgångsrika.

Det här är en förhandling som ska vara värdeskapande och utgå ifrån devisen ”vinna-vinna”. 

Länk till de regionalekonomiska analyserna: Analyserna på Trafikverkets webbplats
Länk till preliminär samlad effektbedömning (SEB): SEB på Trafikverkets webbplats
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/en-ny-generation-jarnvag/
Artikel: Var har vi bäst nytta av en höghastighetsjärnväg?
Dokument: Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i Sverigeförhandlingen
Artikel: Förtydligande om redovisningen i nyttoberäkningarna

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn