Frågor och svar om intressentanalysen

In AKTUELLT by sandra

Byggplats

Ett viktigt förhandlingsunderlag i de kommande förhandlingarna är de nyttoberäkningar som ska redovisa vilka nyttor som kan uppstå vid investering i nya höghastighetsjärnvägar och vid lokala och regionala kollektivtrafikinvesteringar. Hjälp och stöd i arbetet med att ta fram nyttoberäkningarna är de så kallade intressentanalyserna.

Intressentanalyserna kartlägger vilka aktörer, utöver kommunen och regionen, som kan dra nytta av infrastrukturinvesteringen. Det gäller framför allt fastighetsägare, men också till exempel kommuner som kan ta del av nyttan trots att investeringen inte hamnar i just deras kommun.

Sverigeförhandlingen vill gärna ta del av intressentanalyserna men det är inget krav. Intressentanalysen är i första hand ett underlag till kommunens eget arbete.

Ibland uppstår följdfrågor kring intressentanalyser. Nedan följer därför fyra korta frågor med svar om just detta.

Vad är en intressentanalys?

I det här fallet handlar intressentanalysen om att identifiera och upprätta kontakt med de som är intressenter i förhandlingen. Det vill säga de intressenter som får nytta i en sådan omfattning att de kan vara beredd att delta i finansieringen/genomförandet. Exempel på intressenter som en kommun behöver identifiera och ta kontakt med är fastighetsägare som kan gynnas av den infrastrukturinvestering förhandlingen avser.

Intressentanalysen kan också omfatta andra intressenter. En region eller landstings intressentanalys kan innehålla kommuner som inte direkt är berörda i förhandlingen med staten, men som ändå är intressenter i att investeringen kommer till stånd och som kan vara parter i förhållande till kommun och region i ett senare skede.

Vad ska intressentanalysen innehålla?

Förslagsvis kretsar intressentkontakten kring frågorna: ”Varför är vi intresserade?”, ”Hur mycket är vi intresserade?”, ”Vilken nytta har vi?”, ”Kvantifiering av nyttan”. På www.sverigeförhandlingen.se finns en blankett som kan användas.

Statens intresse är redan ifyllt för att illustrera omfattningen på det som ska fyllas i. Vad gäller kvantifieringen av nyttan är den en spegel av resultatet från nyttoberäkningarna, redovisat per intressent.

Vem ska ta fram intressentanalysen?

De kommuner och eventuellt regioner som vill delta i förhandlingen och som ser att det finns fler intressenter som drar nytta av den infrastrukturinvestering som förhandlingen gäller.

Hur ska det gå till?

En intressentanalys kan tas fram på olika sätt. Ett första steg är att identifiera vilka aktörer, vanligen större fastighetsägare, fastighetsutvecklare och exploatörer/byggherrar, som kan dra nytta av investeringen i infrastruktur. Det är naturligt att sådana intressenter identifieras av kommuner.

Ett andra steg är att ta kontakt med dessa för att föra en dialog om hur deras intresse ser ut. En intressentanalys är inte bindande för någon part, det är en kartläggning över intresset att bidra till att investeringen blir av eller påverka när i tiden och hur i geografin den kan bli till.


Sammanfattning:

 

  • Samtliga kommuner som deltar i förhandlingen ska lämna in en fullständig nyttoberäkning till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober.
  • Intressentanalysen är ett underlag för kommunerna i arbetet med nyttoberäkningarna.
  • Det är möjligt – men inte obligatoriskt – att bifoga intressentanalysen till de fullständiga nyttoberäkningar som skickas in till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober.
  • En intressentanalys är inte ett bindande dokument för någon part utan en kartläggning av intressenternas intresse att bidra till att investeringen blir av.
  • På www.sverigeforhandlingen.se finns ett exempel på hur en intressentanalys kan se ut. Se exemplet i den förifyllda raden ”Staten”. 
Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn