Modell av ett hus, foto: Hans Alm, Folio Images

Fler bostäder i goda kommunikationslägen

In AKTUELLT by louise

Modell av ett hus, foto: Hans Alm, Folio Images

En av vår tids stora utmaningar är att klara bostadsförsörjningen. Bostadsbristen har på senare tid accelererat och debatten går het om hur den ska lösas. Förslagen rör både hur befintliga bostäder ska kunna utnyttjas effektivare och hur byggandet av nya bostäder kan öka. Sverigeförhandlingens arbete handlar om det senare, det vill säga ett ökat bostadsbyggande i lägen med goda kommunikationer.

Intresset för ökat bostadsbyggande är stort från såväl marknad som från politik i kommun, region och nationellt. Bostadsbyggandet sker idag i huvudsak utifrån kommersiella förutsättningar och på initiativ av kommuner eller fastighetsägare. Ett sätt för staten att påverka situationen är genom investeringar i transportinfrastruktur. Genom investeringar i väg och järnväg skapas framför allt goda transportlösningar, men de påverkar också marknadens vilja att investera och de politiska och planeringsmässiga förutsättningarna för att bygga bostäder.

Enligt en ny undersökning som Skanska genomfört bland potentiella bostadsköpare anser nära åtta av tio att goda förbindelser med kollektivtrafik är den viktigaste aspekten när de ska köpa bostad. För var femte är det helt avgörande. (se Skanskas pressmeddelande här).

Samma intresse ses hos kontorshyresgäster som flyttar närmre stationen för att komma nära pendlarläget  (läs artikel i Lokalnytt).

Förbättrad tillgänglighet innebär att restiden förkortas och ofta att bekvämligheten och kvaliteten i pendlingen ökar, och därmed kan betalningsviljan för bostäder öka.

2013-års Stockholmsförhandling hade i uppdrag att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och ett ökat bostadsbyggande. Erfarenheter från Stockholmsförhandlingen är att en utbyggnad av tunnelbanan påverkar såväl möjligheten att bygga bostäder som värdet av de bostäder som ligger i anslutning till stationslägena. Värdet blir realiserbart för exploatören i samband med uthyrning och försäljning av bostäder eller lokaler som uppförs på fastigheten. Stockholmsförhandlingen lät utföra beräkningar av den värdeökning som en utbyggnad av tunnelbanan medför. Den visade på ett nettovärde om cirka 15 miljarder kronor där de största värdena uppstår i bostadsfastigheter.

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att koppla ihop höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna med ett ökat bostadsbyggande. Så här långt har förhandlingarna resulterat i åtaganden om 110 000 bostäder och då återstår förhandlingarna med storstäderna. Goda erfarenheter från Stockholmsförhandlingen och stor entusiasm i kommunerna längs den nya höghastighetsjärnvägen visar att kloka investeringar i infrastruktur och överenskommelser mellan stat, region och kommun bidrar till hållbart resande och ett ökat bostadsbyggande .

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn