Pressmeddelande: Sverige och Danmark överens om fortsatt arbete med ny Danmarksförbindelse

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by louise


Kapaciteten på Öresundsbron räcker ett bra tag framöver, men en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark kan ge positiva effekter så som större arbetsmarknad och ökat bostadsbyggande. Därför har Sverige och Danmark enats om att göra en strategisk analys av de nyttor en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan ge.

Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har persontrafiken över Öresund nästan fördubblats. Därför har frågan väckts om hur länge bron kommer att täcka upp de behov som finns och om det finns behov av en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark framöver. I september 2016 tillsattes därför en dansk-svensk arbetsgrupp med representanter från det danska Transportministeriet, Sverigeförhandlingen och Trafikverket.

Arbetsgruppen fick i uppgift att ta fram en gemensam prognos för Danmark och Sverige avseende gods- och persontransporter över Öresund med sikte på år 2040.  Den skulle besvara hur länge nuvarande kapacitet räcker samt vilka trimningsåtgärder som kan genomföras för att nyttja befintlig kapacitet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utredningen som nu är klar har inte visat några kapacitetsproblem på varken väg- eller järnvägssidan, som inte kan lösas med kompletterande investeringar på landsidan under överskådlig tid (ca 2050). Däremot konstateras att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle korta restiderna samt öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen. Situationen med enbart en tågförbindelse över Öresund bedöms vara sårbar. Risken är liten, men ett längre avbrott för trafiken över Öresund får stora konsekvenser, inte minst för godstrafiken.

– Vi är överens om att man bör titta vidare på tunnelförbindelser mellan Helsingborg och Helsingör men inte utifrån ett kapacitetsperspektiv utan utifrån andra aspekter som till exempel robusthet, en förbättrad bostadsmarknad, restidsvinster, arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor, näringslivsnyttor, samhällsutveckling och sociala nyttor, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

– Uppdraget har öppnat för ett fördjupat samarbete mellan Danmark och Sverige på nationell nivå. Det är första gången som vi gjort så omfattande gemensamma prognoser av väg- och järnvägstrafiken över sundet. Det samarbetet kommer att fortsätta och utgöra en bra grund för samsyn kring kommande behov på båda sidor sundet och hur vi kan lösa dem, säger Lennart Andersson, regional direktör Syd i Trafikverket.

I den strategiska analysen ska följande ingå:

  • en dansk-svensk modell för prognosarbete samt marknadsstudier om transportbranschens bedömning av framtiden,
  • trafikupplägg med olika alternativa förbindelser (enbart väg eller väg och järnväg),
  • finansieringsmöjligheter/modeller samt möjligheter att söka infrastrukturmedel från EU,
  • samhällsekonomisk analys samt strategisk analys av vilka övriga nyttor som kan uppstå, regionalt och nationellt
  • hur avgiftspolitiken påverkar mobilitet/integration,
  • samhällsnytta och övriga nyttor av en ytterligare förbindelse

Analysen innehåller tunnel för två alternativ – ett för väg och ett för både väg och järnväg. Järnväg dock endast för persontransporter, ej gods.

Fakta

Sverigeförhandlingen har enligt sitt direktiv i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut.

Kontaktpersoner

Hans Rode, Sverigeförhandlingen: 072-224 24 58
Lennart Andersson, Trafikverket: 070-519 51 36
Louise Andersson, Sverigeförhandlingen: 070-308 63 43
Pia Höglund, Trafikverket: 070 724 51 25

Ladda ner rapporten

Rapporten kan hämtas här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn